Privacy Verklaring

Download als PDF Download deze privacy verklaring in PDF formaat

Deze privacy statement is van toepassing op alle websites en portalen voor de Petdiscount, gelegen te Charles Darwinstraat 13, 7825 AB Emmen. Petdiscount waarnaar wij verwijzen is uw data controller en als zodanig verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken, openbaar maken, bewaren en beschermen van uw persoonlijke informatie conform onze privacynormen, deze Online Privacy Statement evenals toepasselijke nationale wetten.

A. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (= AVG-Verordening van toepassing vanaf 25 mei 2018) legt Petdiscount bij de verwerking van Persoonsgegevens van zijn Derde gebruikers, strikte regels en voorwaarden op ter bescherming van de privacy van de Derde gebruikers (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) ). Petdiscount is genoodzaakt om Persoonsgegevens van de Derde gebruiker te verwerken om de overeenkomst die tussen Petdiscount en de Derde gebruiker bestaat uit te voeren en te respecteren. Petdiscount heeft bepaalde gegevens nodig om het dossier van de Derde gebruiker te kunnen opstellen en beheren.
De verwerking van de Persoonsgegevens van de Derde gebruiker door Petdiscount is dan ook gerechtvaardigd en noodzakelijk:

 • informatie die u ons verstrekt via een webformulier, zoals de inschrijving voor een nieuwsbrief, evenement of training op de website;
 • identificatiegegevens, zoals uw naam en gebruikersnaam;
 • contactgegevens waarmee wij met u kunnen communiceren, zoals e-mailadres en telefoonnummer;
 • informatie die wij gebruiken om de toegang tot onze online diensten te beveiligen, zoals uw wachtwoord of andere authenticatiegegevens;
 • andere inhoud die u genereert of ons verstrekt in verband met uw account (zoals communicatievoorkeuren of vragen voor ondersteuning).

Om de hierboven vermelde redenen is het noodzakelijk dat de Derde gebruiker Persoonsgegevens verstrekt aan Petdiscount. Bij gebreke hieraan kan Petdiscount niet instaan voor een correct beheer van de overeenkomst met de Derde gebruiker, voor een goede integratie van de Derde gebruiker in de werking van de onderneming, enz.

In dit Privacy Statement worden de volgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de navolgende betekenis.

 1. Privacy Statement: het onderhavige Privacy Statement van Petdiscount.
 2. Persoonsgegevens: elk gegeven waarmee Betrokkene direct of indirect kan worden geïdentificeerd dan wel identificeerbaar is.
 3. Verantwoordelijke: Petdiscount
 4. Petdiscount: Petdiscount is gevestigd te Charles Darwinstraat 13, 7825 AC Emmen
 5. Betrokkene: de natuurlijke persoon die één of meerdere van zijn Persoonsgegevens aan Petdiscount verstrekt. Dit kan onder meer een (potentiële) Derde gebruiker van Petdiscount zijn, alsmede een (potentiële) Kandidaat.
 6. Derde gebruiker: de natuurlijke persoon die in communicatie staat met Petdiscount.
 7. Website: de door Petdiscount geëxploiteerde website(s) waaronder www.petdiscount.nl inclusief de op deze website(s) aanwezige Portal(s) en Community Network(s).
 8. Portal: eenafgeschermd gedeelte op de Website(s) van Petdiscount waartoe enkel toegang kan worden verkregen met behulp van een door Petdiscount toegekend(e) gebruikersnaam en wachtwoord. Een Portal wordt ook wel aangeduid als persoonlijk account. Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Dit Privacy Statement is van toepassing op de registratie en verwerking van alle Persoonsgegevens die Betrokkene op enigerlei wijze aan Petdiscount verstrekt.
 2. Petdiscount hecht het grootste belang aan de privacy van Betrokkene die Persoonsgegevens aan Petdiscount verstrekt. Zij gebruikt alle door Betrokkene aan haar verstrekte Persoonsgegevens alleen voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens.
 3. Voor zover de verwerking van Persoonsgegevens op grond van de toepasselijke regelgeving gemeld dient te worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer zal een aangifte gedaan worden uit naam van Petdiscount.

Artikel 3 Verstrekken Persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Petdiscount dient Betrokkene de voor de werkzaamheden/diensten van Petdiscount benodigde Persoonsgegevens te verstrekken.

Artikel 4 Verstrekken gegevens aan derden / openbaar maken gegevens

 1. Petdiscount verstrekt geen Persoonsgegevens van Betrokkene aan derden, behoudens indien en voor zover dit als zodanig in dit Privacy Statement is aangegeven; of
 2. Petdiscount daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht; of
 3. Dit naar het oordeel van Petdiscount noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom te beschermen, dan wel om een misdrijf te voorkomen en/of de staatsveiligheid of veiligheid van haar Kandidaten en Derde gebruikers te beschermen; of
 4. Dit geschiedt ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte Persoonsgegevens.
 5. Wanneer de gegevens van Betrokkene al dan niet door middel van Petdiscount aan een Verwerker worden verstrekt, dan krijgt deze Verwerker enkel toegang tot de Persoonsgegevens van Betrokkene indien dit strikt noodzakelijk is om de door Petdiscount opgedragen taken uit te voeren. Petdiscount verplicht de door haar ingeschakelde Verwerker de Persoonsgegevens van Betrokkene niet aan derden te verstrekken of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Daarnaast heeft Petdiscount de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven Persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Artikel 5 Verwerking Verantwoordelijke, verwerker en functionaris voor gegevensbescherming

 1. De Verwerking Verantwoordelijke bepaalt het doel en de middelen van de verwerking van de Persoonsgegevens = Petdiscount. Petdiscount als Verwerking Verantwoordelijke verbindt er zich toe, in toepassing van art. 24 en 25 van de AVG-Verordening om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de waarborgen dat de AVG-Verordening nageleefd en gerespecteerd wordt. Hij voorziet tevens in een passend gegevensbeschermingsbeleid.
 2. De verwerker is degene die Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de Verwerking Verantwoordelijke.
 3. De functionaris voor gegevensbescherming is aangesteld door Petdiscount. De functionaris voor gegevensbescherming informeert, adviseert en controleert of de AVG Verordening wordt nageleefd in het algemeen. Hij werkt samen met de Privacycommissie en werkt onafhankelijk. Hij wordt hierin bijgestaan door de Verwerking Verantwoordelijke. De Derde gebruiker kan steeds contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming over alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van hun Persoonsgegevens en met de uitoefening van hun rechten in het kader van de AVG Verordening.

Artikel 6 Beveiliging en aansprakelijkheid voor derden

 1. Petdiscount spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de Persoonsgegevens van Betrokkene te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Derde gebruikers van Petdiscount, die namens Petdiscount toegang hebben tot de Persoonsgegevens van Betrokkene, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
 2. Ondanks de door Petdiscount genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat derden er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de Persoonsgegevens van Betrokkene voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Petdiscount kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld. In voorkomend geval zal de Derde gebruiker zo snel mogelijk Petdiscount verwittigen. De Derde gebruiker bezorgt hiervoor zoveel mogelijk informatie (feiten, omstandigheden, enz.)
 3. Petdiscount doet het nodige om binnen de 72 uur na kennisname een melding bij de Privacycommissie te doen, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de Derde gebruiker( art.32-34 AVG-Verordening).
 4. Petdiscount informeert onverwijld de betrokken Derde gebruiker over de inbreuk indien deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en de vrijheden van de Derde gebruiker. Petdiscount informeert over de feiten en de genomen maatregelen.
 5. Petdiscount aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de Persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze gegevens op grond van dit Privacy Statement of met toestemming van Betrokkene zijn verstrekt. Tevens is Petdiscount niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende wetten/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n).

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Petdiscount voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van Petdiscount zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Artikel 8 Inzagerecht

 1. Betrokkene heeft het recht inzage te krijgen in de geregistreerde gegevens. Indien de Betrokkene zijn recht op inzage uitoefent en bijkomende gegevens vraagt, bezorgt de Verwerking Verantwoordelijke een kopie van de Persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien de Betrokkene bijkomende kopieën vraagt, kan de Verwerking Verantwoordelijke op basis van de administratieve kost een redelijke vergoeding aanrekenen.
 2. Betrokkene kan Petdiscount op elk gewenst moment via mail naar info@petdiscount.nl dan wel per brief verzoeken aan te geven welke gegevens Petdiscount van hem verwerkt.
 3. Daarnaast kan Betrokkene op elk gewenst moment Petdiscount via de hiervoor beschreven procedure verzoeken zijn gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.
 4. Petdiscount zal binnen 1 maand op het verzoek van Betrokkene reageren. Indien het verzoek complex is of er meerdere verzoeken zijn, kan de Verwerking Verantwoordelijke deze termijn nog eens met 2 maanden verlengen. Binnen 1 maand na het verzoek brengt de Verwerking Verantwoordelijke Betrokkene in kennis van deze verlenging. De gevraagde informatie zal elektronisch bezorgd worden tenzij Betrokkene anders aangeeft.

Artikel 9 Recht van gegevens wissing (“recht op vergetelheid”)

Betrokkene heeft het recht om wissing van zijn Persoonsgegevens te vragen in o.a. de volgende gevallen:

 • Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt zijn;
 • Betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking;
 • De Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Betrokkene heeft het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen in o.a. volgende gevallen:
 • De juistheid van de gegevens wordt betwist door Betrokkene en de Verwerking Verantwoordelijke heeft de tijd nodig om de juistheid van de Persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking is onrechtmatig. Betrokkene wil geen wissing van zijn Persoonsgegevens maar een beperking van het gebruik van de Persoonsgegevens;
 • De Verwerking Verantwoordelijke heeft de Persoonsgegevens niet meer nodig, maar Betrokkene heeft ze nodig voor de indiening, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Betrokkene heeft bezwaar ingediend.

In de gevallen rectificatie, gegevens wissing of beperking van verwerking stelt de Verwerking Verantwoordelijke elke ontvanger van de Persoonsgegevens in kennis van deze handelingen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. Als Betrokkene erom verzoekt, bezorgt de Verwerking Verantwoordelijke de informatie over deze ontvangers aan de Derde gebruiker. Betrokkene heeft het recht op zijn Persoonsgegevens die door de Verwerking Verantwoordelijke zijn verwerkt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en elektronisch leesbare vorm te verkrijgen. Hij heeft tevens het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere Verwerking Verantwoordelijke. Dit alles onder de voorwaarden zoals vermeld in art. 20 AVG Verordening. Betrokkene kan vragen aan de Verwerking Verantwoordelijke om deze gegevens rechtstreeks te verzenden naar de andere Verwerking Verantwoordelijke, indien dit technisch mogelijk is. Betrokkene heeft steeds het recht bezwaar in te dienen tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens vanwege zijn specifieke situatie. De Verwerking Verantwoordelijke staakt onmiddellijk de verwerking van de Persoonsgegevens, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de Betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Betrokkene heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie indien hij van oordeel is dat de verwerking van zijn Persoonsgegevens een inbreuk maakt op de AVG-Verordening. Indien Betrokkene vragen, opmerkingen of klachten heeft aangaande dit Privacy Statement en de manier waarop Petdiscount zijn gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, kan hij deze per e-mail aan Petdiscount kenbaar maken via info@petdiscount.nl dan wel door een brief te sturen naar Petdiscount, Charles Darwinstraat 13, 7825 AC Emmen.

Artikel 10 Aanpassen Privacy Statement en toepasselijk recht

 1. Petdiscount heeft het recht dit Privacy Statement op elk gewenst moment aan te passen. Elke wijziging aan de Privacystatement zal op de website www.petdiscount.nl kenbaar worden gemaakt. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de Website van Petdiscount.
 2. Indien enige bepaling uit dit Privacy Statement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Petdiscount zal in een dergelijk geval de betreffende bepaling vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van het Privacy Statement blijven onverminderd van kracht.
 3. Op dit Privacy Statement is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter te Assen is bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

B. AANVULLENDE BEPALINGEN

De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel A) van toepassing indien en voor zover door Betrokkene gebruik wordt gemaakt van de Website van Petdiscount.

Artikel 11 Website

 1. Petdiscount is verantwoordelijk voor de inhoud van de Website www.petdiscount.nl
 2. De Website van Petdiscount is openbaar en wereldwijd toegankelijk, zulks met uitzondering van de op de Website aanwezige Portal(s) en/of Community Network(s).
 3. Elke Betrokkene kan de Website van Petdiscount bezoeken zonder zijn Persoonsgegevens aan Petdiscount door te geven.

Artikel 12 Verwijzingen en links

De Website van Petdiscount bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Petdiscount is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Petdiscount raadt Betrokkene dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen zodat Betrokkene op de hoogte is hoe deze derden met zijn Persoonsgegevens omgaan.

Artikel 13 Gebruik logbestanden

De Website van Petdiscount verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar Website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van Betrokkene, datum en tijd van toegang tot de Website, het internetadres van de website vanwaar Betrokkene is doorgelinkt naar de Website van Petdiscount, het IP-adres van de Internet Service Provider van Betrokkene, het besturingssysteem van Betrokkene, de onderdelen, informatie en pagina’s van de Website die Betrokkene heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat Betrokkene doorstuurt of downloadt van de Website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de Website en om de Website en dienstverlening van Petdiscount te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Artikel 14 Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt.

 1. Wat zijn cookies?
  Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de webserver worden aangemaakt, maar die worden opgeslagen op het toestel waarmee u deze website bezoekt. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw pc of in het geheugen van uw smartphone of tablet. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van de website waar de cookie vandaan komt, de 'levensduur' van de cookie (dat wil zeggen hoe lang de cookie op uw toestel zal blijven) en een waarde die meestal bestaat uit een willekeurig gegenereerd uniek nummer. Aan de hand van cookies kunt u in principe niet worden geïdentificeerd. Het is wel mogelijk te achterhalen met welk toestel u op het internet surft (onder andere via het zogenaamde IP-adres). Als een bepaald toestel door meerdere personen wordt gebruikt of als dezelfde persoon meerdere toestellen gebruikt, dan is het evenwel niet te achterhalen om welke persoon het gaat, zelfs niet voor uw internetprovider.
 2. Waarvoor worden cookies gebruikt?
  Cookies zijn essentieel voor de goede werking van deze website. Ze worden meer bepaald gebruikt om:
  • eerder ingevoerde tekst te onthouden zoals uw gebruikersnaam of bepaalde gegevens die u op een formulier heeft ingevuld
  • bepaalde voorkeursinstellingen te onthouden zoals de taal of de regio waarin u zich bevindt
  • uw surfgedrag te registreren met Google Analytics Als u er niet mee akkoord gaat dat deze website cookies op uw toestel plaatst, dan dient u ofwel de instellingen van uw browser aan te passen, ofwel de website te verlaten.
 3. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?
  De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat cookies worden geblokkeerd of zodat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie op uw toestel wordt geplaatst. U kunt de cookies ook handmatig van uw toestel verwijderen of dit automatisch door uw browser laten doen na elk bezoek van de website.Raadpleeg daarvoor de helpfunctie van uw browser.
  Als u de cookies uitschakelt die door deze website worden gebruikt, dan kan dit ervoor zorgen dat u bepaalde gebieden van de website niet kan bezoeken of dat bepaalde instellingen niet worden onthouden als u later naar deze website terugkeert. Bepaalde pagina's zullen bijvoorbeeld niet openen, bepaalde filmpjes zullen niet afspelen of bepaalde gegevens zullen niet worden bewaard om bij een volgend bezoek automatisch te worden ingevuld.

Artikel 15 bijzondere categorieën van Persoonsgegevens

Verwerking van Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid is verboden, tenzij de Derde gebruiker uitdrukkelijk toestemming geeft voor de verwerking ervan voor een specifiek doeleinde. De Derde gebruiker geeft uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en op informatie berustend, toestemming aan Petdiscount om de bijzondere categorieën Persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacy-overeenkomst te verwerken. Betrokkene heeft op elk ogenblik het recht om zijn toestemming in te trekken. Dit gebeurt op eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan Petdiscount. Petdiscount stopt onmiddellijk met de verwerking van deze Persoonsgegevens.